Ochrana údajov

Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Z tohto dôvodu požaduje od kupujúceho výhradne poskytnutie tých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu predaja a doručenia produktov alebo služieb. S výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru nikdy predajca nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje kupujúcich tretím stranám.

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového systému www.pomme-pidou.sk: ROSLER – s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO 31352243, prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.pomme-pidou.sk.

Sprostredkovateľ, ktorému sú údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica.

Účel spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru, potvrdenie objednávky, platba za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, údaje potrebné pre doručenie, meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje získané pri odovzdávaní tovaru, údaje o objednávkach pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získava iba tie osobné údaje, ktorú sú naozaj potrebné pre dodanie objednaných tovarov a služieb a vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje. Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz alebo cestovný pas) pre kontrolu totožnosti kupujúceho.

Kupujúci je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje a zároveň je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru. V prípade zmeny aktualizuje svoje údaje vytvorením nasledujúcej objednávky, v ktorej upozorní na zrušenie predchádzajúcej objednávky obsahujúcej nesprávne údaje.

Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, urobí tak iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je taktiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.rosler.sk. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, vrátane e-mailových prostriedkov, od prevádzkovateľa vyžadovať: informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji získania osobných údajov, odpis jej osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať písomnou formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30 dní a všetky osobné údaje kupujúceho budú vymazané. Kupujúci môže podať odvolanie i e-mailovými prostriedkami na adrese rosler@rosler.sk.

*Znenie od 25. mája 2018

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť ROSLER – s.r.o., IČO 31352243, so sídlom Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 5224/B. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 2 4445 6436, písomne na adrese Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, alebo e-mailom rosler@rosler.sk.

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu podobne.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci marketingu.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch, keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané po nasledujúcu dobu:

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva:

 • Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 2 4445 6436, písomne na adrese Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, alebo e-mailom na rosler@rosler.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na telefónnom čísle +421 2 4445 6436, písomne na adrese Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, alebo e-mailom na rosler@rosler.sk.

Shopping cart