Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku a to iba do dňa potvrdenia objednávky predávajúcim vrátane. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou vrátane e-mailových prostriedkov.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s predmetom kúpy do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci spotrebiteľ. Predmet kúpy nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s ním musí kupujúci spotrebiteľ odovzdať všetky súvisiace dokumenty (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a podobne), ktoré obdržal pri jeho kúpe. V prípade poškodenia, používania alebo iného narušenia predmetu kúpy kupujúcim spotrebiteľom je predávajúci oprávnený strhnúť adekvátnu čiastku z predajnej ceny predmetu kúpy, prípadne zamietnuť jeho vrátenie. Kupujúci spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim spotrebiteľom. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár. Predmet kúpy sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný predmet kúpy sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho spotrebiteľa prevezme predávajúci tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené vopred dohodnutým spôsobom.

Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v prípade, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Medzi tieto produkty patria najmä tovary uzavreté v ochrannom obale, tovary ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a tovary, ktorých ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy posudzované z tohto hľadiska samostatne.  

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať; b) zmenila sa nadobúdacia cena produktu; c) vystavená cena produktu bola chybná.

Pokiaľ nie je kupujúci spotrebiteľ spokojný s tým, ako mu predávajúci vybavil reklamáciu, alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, spotrebiteľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporov obrátiť na príslušný subjekt a to podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Všetky informácie sú uvedené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.  

Shopping cart